Skolegårdsentralen

Meny

Informasjon om Skolegård

Litt historie
Fra høsten 2005 frem til våren 2006 utviklet Abildsø gård Skolegård sammen med seks Oslo skoler og Utdanningsetaten med innspill og bidrag fra ppt, Sparebankstiftelsen DNB, m.fl. Skolegård ble utviklet basert på de behov som disse skolene definerte. Utgangspunktet for prosessen var ønske om å gjøre noe mer for barn og unge som av forskjellige årsaker har det vanskelig i den ordinære skolen. Situasjonen i vårt samfunn med for lite fokus på forebyggende tiltak vises som resultat på videregående skole, hvor nærmere en av tre elever ikke fullfører på fem år. Skolegård startet opp med elever på Abildsø gård høsten 2006.

Hvorfor Skolegård?
På nesten alle skoler i landet finner vi barn og unge som av forskjellige årsaker mistrives i skolen. Rask respons med passende tiltak, uten å «sykeliggjøre» barnet, kan være/er avgjørende for barnets utvikling. Frafallsprosenten på vgs er alarmerende høy og sier noe om at vi har vært alt for sent ute med gode tiltak. Skolegård tilbyr derfor et godt og gjennomarbeidet opplegg som raskt og ubyråkratisk kan iverksettes for det enkelte barn.

Målgruppe og tidsperiode
Skolegård har fokus på å forebygge frafall og har dermed hovedfokus på barn/unge fra barne- og ungdomsskole. Skolegård har nær kontakt med skolene i nærområdene slik at elever som viser tegn til mistrivsel eller skolevegring raskest mulig kan få et tilbud i Skolegård. I hovedsak gjelder oppholdet på Skolegård for ett år av gangen. Dette er et minimum av hva som normalt trengs for å bygge en god relasjon og gi tilstrekkelig grunnlag for å skape endringer. I tillegg til barna er de foresatte av avgjørende betydning. Det er derfor viktig å utvikle et best mulig samarbeid med de foresatte.

Skolegårdsmodellen
Skolegård tilbyr en dag i uka, hver uke gjennom hele skoleåret. På Abildsø gård har mellomtrinnet onsdager og ungdomsskole torsdager. Målet er at eleven gjennom denne faste ene dagen skal ha god sosial og faglig utvikling som gir positiv overføring til de fire andre dagene på skolen og til hjemmesituasjonen. Det er ønskelig at elevgruppen ikke er for stor eller for liten fordi den skal gi mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter og finne nye venner (10 – 20 barn). Skolegård legger vekt på faste og trygge rammer som eleven kjenner godt fra gang til gang. Gjennom dagen skifter barna fra å være i samlet gruppe og i mindre grupper for å lære å mestre overganger på en positiv måte. Skolens kompetansemål er innarbeidet i den praktiske tilnærmingen til skoleteorien. Skolegård forutsetter trygge voksne og det skal det være god balanse mellom mannlige og kvinnelige medarbeidere. Skolegård på Abildsø gård har bevist at behovet er stort (i Oslo) og at Skolegårdsmodellen fungerer godt som en del av den offentlige skolen. Skolegård bidrar til å utvide skolebegrepet og til at det er normalt at livet i perioder er vanskelig, at vi er forskjellige og lærer på ulikt vis. Skolegård har rammer som gir mulighet for utvidet aksept/omsorg, praktisk og faglig mestring og god sosialisering.

Filosofi og fokus
Vi vil at hvert enkelt barn skal erfare aksept, tilhørighet og mestring (sosialt og faglig) på Skolegård – grunnleggende faktorer for å erfare at livet har mening. Dette er også grunnleggende for å utvikle evnen til å ta til seg læring og innsikt.

Trygge og faste rammer (som eleven kjenner fra gang til gang), variert og godt sosialt og faglig innhold, mange stabile trygge voksne er forutsetninger for at barnet gleder seg til å komme til Skolegård. En avgjørende forutsetning er også at medarbeiderne på Skolegård er en kombinasjon av personer fra de deltakende skolene og fast stab som kjenner gården godt (og med kompetanse utover det tradisjonelle skoleteoretiske). Vi mener at ethvert barn er verdifullt og har mulighet til å gi et positivt bidrag til samfunnet. Skolegård opererer helhetlig med i størst mulig grad å inkludere foresatte i prosessen. Alle elevene som deltar på Skolegård skal ha positiv utvikling. Dersom det ikke skulle være situasjonen må enten noe endres på Skolegård eller eleven trenger et annet tilbud. I de 12 årene Skolegård har vært i virksomhet er det registrert mindre enn fem elever som ikke har hatt utbytte av å fortsette på Skolegård.

Lokasjon for Skolegård
Lokasjon er viktig. Mange av barna i målgruppen har negative assosiasjoner med å være på skolen. Lokasjonen for Skolegård skal derfor være en innbydende arena som ikke minner mye om skole eller institusjon. Vi har erfart at en bondegård på mange måter møter de ytre rammebetingelsene for at barnet skal glemme skole og kunne starte litt med «blanke ark» på en ny arena – veldig forskjellig fra en skole arena. En bondegård gir også en naturlig mulighet til praktisk tilnærming til skoleteorien og kompetansemålene. Abildsø gård er fast bebodd, med dyr og annen naturlig gårdsaktivitet (snekkerarbeider, dyrking), noe vi også vil kunne anbefale for nye lokasjoner.

Gjennomføring
Det er viktig med en rolig og god oppstart og avslutning på dagen. Dagens rytme er derfor viktig. Det er ikke frikvarter eller typiske skoletimer, men hvor dagen har en rød tråd som leder barna gjennom dagen på en mest mulig naturlig og positiv måte. Barna skal få oppleve å «leve» dagen uten å tenke på at de er på skole, men hvor læringen tas inn ved at det skapes lyst til å møte opp, delta og bidra.

Organisering
Skolegård ledes av en pedagog fra en av de deltakende skolene. Dette for at dagen skal henge godt sammen med de øvrige skoledagene og med størst mulig overføringsverdi tilbake til skolen. Skolegård har en god miks av medarbeidere fra de deltakende skolene og gården som er vertskap for Skolegård, noe vi anser som avgjørende for å oppnå gode resultater. Målgruppen er et felles samfunnsansvar og denne sammensetningen av medarbeidere sikrer felles visjon/verdigrunnlag og fokus i den videre utviklingen. Løpende kontakt med skolene, utdanningsetat og andre aktuelle etater/innstanser er også av avgjørende betydning for utviklingen. En gang i året arrangerer vertsgården en felles frokost med ledelsen for de deltakende skolene for å utveksle erfaringer, gi oppdateringer om situasjon og utvikling.

Finansiering
Driften av Skolegård kan finansieres på forskjellige måter, men det er ønskelig at Skolegård finansieres uten at skolebudsjettet øker. Dette kan gjøres ved at skolene/kommunene over tid omprioriterer arbeidet med målgruppen og retter ressursene mot et systematisk og langsiktig Skolegård opplegg. Dette vil isåfall være i tråd med måten Skolegård på Abildsø gård er finansiert.

Utvikling og følgeforskning
Skolegård har vært/er i kontinuerlig utvikling med å tilby nye fagområder og utvikle nye leksjoner med praktisk tilnærming til skoleteorien. Skolegårdssentralen vil være en pådriver for felles videre uvikling og kvalitet på de respektive Skolegårdene. På Abildsø gård har Skolegård også et tilbud til Vg1 elever, et tilbud til elever som ikke har mulighet til å fullføre Vg1 på ordinær skole. Dette initiativet utføres i samrabeid med Kuben, Hellerud, Stovner og Bjørnholt Vgs. Initiativet har også følgeforskning fra Høyskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).